Projektid

Tutvu meie rahvusvaheliste algatustega innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse edendamiseks.

Gruusia metsandussektori digitaalne ümberkujundamine

Gruusia metsandussektori digitaalne ümberkujundamine

Eesti uuenduslik metsandusalane start-up ettevõte Timbeter on algatanud partnerluse Gruusia valitsusega, et edendada jätkusuutlikku metsandustegevust antud piirkonnas. Eesmärk on hõlbustada metsamajanduse digitaliseerimist, et suurendada kohaliku metsandussektori tõhusust ja läbipaistvust.

Projekti eesmärk:

Timbeteri rakendamine praeguse protsessi jaoks (ümarpuidu mõõtmised ja andmehaldus) Gruusias; protsessi optimeerimine ja digiteerimine.

Projekti tegevused:

  • Tehnilise töörühma moodustamine (MEPA, NFA, DES);
  • Koostöö kindlaksmääratud piirkondade/omavalitsustega (sh Adžaaria piirkond);
  • Timbeteri kohandamine Gruusia nõuetele;
  • Uuringute läbiviimine tarneahela protsesside kohta ja nõustamisteenuste pakkumine seoses tulevaste uuendustega, mida NFA ja teised huvirühmad planeerivad.
  • Lahenduse testimine pilootprogrammi raames Gruusia Rahvuslikus Metsaagentuuris (NFA) ja Keskkonna Järelevalve Osakonnas (DES);
  • Olemasolevate lahendustega (nt elektrooniline puiduhaldussüsteem ja FIMS) integreerimise analüüs;

Projekti uudised:

Projekt käivitati 22. aprillil Tbilisis toimunud ametliku seminariga. See kõrgetasemeline üritus tõi kokku Gruusia ja rahvusvaheliste keskkonnaalaste osapoolte mitmekesise rühma. Neile tutvustati Timbeteri lahenduste funktsionaalsust ja nende potentsiaali aidata kaasa käimasolevale metsandusreformile Gruusias. Projekti järgmistes etappides kohandatakse Timbeteri lahendused Gruusia kasutajatele ja viiakse läbi katsefaas. Pilootprojektist saadud teadmisi kasutatakse Timbeteri täiustamiseks, et paremini vastata Gruusia konteksti konkreetsetele vajadustele.

Timbeteri tehnoloogia tutvustamise projekti Gruusias rahastab Eesti välisministeerium. Eesmärk on integreerida see tehnoloogia valitsuse digitaalsete lahendustega, tõhustada metsandussektori järelevalvet, edendada säästvat metsamajandust ja võidelda ebaseadusliku metsaraie vastu.

Gruusia valitsus, läbi Keskkonnakaitse ja Põllumajandusministeeriumi, uurib võimalusi Timbeteri tehisintellekti, masinõppe ja pilvetehnoloogia integreerimiseks, et toetada nende jõupingutusi ja investeeringuid metsandussektori jälgimise ja kontrollimise valdkonnas. Timbeteri kui digitaalset lahendust kasutatakse andmevahetuse lihtsustamiseks valitsuse ja ettevõtete vahel. Eesmärk on suurendada protsessi efektiivsust ja läbipaistvust, tagades säästva metsanduse juhtimist ning parandades puidu liikumise vastutustundlikkust.

”Oleme veendunud, et Eesti kogemused ja tehnoloogilised lahendused säästva metsanduse valdkonnas võivad anda väärtusliku panuse Gruusia pingutustesse metsanduse ja puidutootmise jätkusuutlikkuse, efektiivsuse ja ohutuse suurendamisel,” sõnas Eesti suursaadik Gruusias, Riina Kaljurand. Ta rõhutas, et “Gruusia on olnud Eesti Arengukoostöö jaoks aastaid prioriteetne riik ning see projekt märgib esimest Eesti avaliku ja erasektori partnerluse algatust Gruusias."

"Timbeter aitab meie pingutustes parandada metsade kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete omaduste andmeid, bioloogilise mitmekesisuse kaitset ning metsade majanduspotentsiaali tõhusat kasutamist,” ütles Gruusia keskkonnakaitse- ja põllumajandusministri asetäitja Iuri Nozadze.

”Meile on oluline tutvustada ja kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid metsandussektoris. Eesti tehisintellekti põhine puidu mõõtmise lahendus peaks olema kooskõlas olemasoleva Metsainformatsiooni ja Monitoorimissüsteemiga (FIMS), mis aitab parandada puidu liikumise ja koguse vastutustundlikkust, samuti toetab metsa haldamise ja järelevalve tõhusat riiklikku kontrolli metsakasutuse ja metsakaitse üle,” rõhutas Gruusia Keskkonnakaitse ja Põllumajandusministeeriumi aseminister Nino Tandilashvili.

”Meie eesmärk on tagada metsade jätkusuutlik juhtimine,” ütles Timbeteri tegevjuht Anna-Greta Tsahkna. “Digitaalsed lahendused nagu Timbeter aitavad ettevõtetel suurendada ohutust ja efektiivsust ning samuti lihtsustada vajalike andmete esitamist valitsusele, mis aitab võidelda ebaseadusliku metsaraie vastu. Oleme lootusrikkad, et suudame pakkuda usaldusväärseid andmeid Gruusia metsade jätkusuutlikuks juhtimiseks.”

Gigia Aleksidze, projekti Gruusia kohalik partner, rõhutas: “Selle koostöö kaudu on meie eesmärk tugevdada metsakasutuslubade kontrollimehhanismi ja toetada tõhusalt uue ‘vaheladude’ kontseptsiooni arengut, mis on tekkinud hiljuti vastu võetud metsaseaduse tagajärjel. Täpsete andmete esitamine ja jälgimisvõimekuse pakkumine asjakohastele õiguskaitseorganitele on oluline metsade tõhusaks kaitsmiseks ebaseaduslike tegevuste vastu.” Kavandatud tegevused on kooskõlas Gruusia ja EL-i assotsiatsioonilepingu raames sõlmitud sügava ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna (DCFTA) artikli 233 rakendamisega. 

Vaadake seda praktikas

Esimesed 10 mõõtmist on tasuta. Krediitkaarti ei ole vaja.